میکروسکوپ

میکروسکوپ

ثبت نام رایگان صفحه اصلی دوربین عکاسی روغن زیتون چوبیس

میکروسکوپ

میکروسکوپ یکی از وسایل اصلی آزمایشگاهی که با توجه به گسترش روز افزون میکروسکوپها در شاخه‌های مختلف علوم پزشکی و صنعت هر روزه شاهد پیشرفتهای مختلف درصنعت میکروسکوپها می‌باشیم.
میکروسکوپ ها در دو دسته می‌باشند:
یک دسته دارای چشمه نوری مجزا از میکروسکوپ می‌باشند.
دسته دوم میکروسکوپهایی می‌باشند که دارای چشمه نوری تعبیه شده در میکروسکوپ می‌باشند.