میکروسکوپ

میکروسکوپ

صفحه اصلی دارالترجمه رسمی در کرج

میکروسکوپ

میکروسکوپ یکی از وسایل اصلی آزمایشگاهی که با توجه به گسترش روز افزون میکروسکوپها در شاخه‌های مختلف علوم پزشکی و صنعت هر روزه شاهد پیشرفتهای مختلف درصنعت میکروسکوپها می‌باشیم.
میکروسکوپ ها در دو دسته می‌باشند:
یک دسته دارای چشمه نوری مجزا از میکروسکوپ می‌باشند.
دسته دوم میکروسکوپهایی می‌باشند که دارای چشمه نوری تعبیه شده در میکروسکوپ می‌باشند.